สื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Pro/desktop คลิกเข้าเรียนรู้ได้ที่ CAI.html

Advertisements
Posted by: krusasion | มิถุนายน 12, 2011

ข้อมูลและสารสนเทศ (IT ม.1/3)

ข้อมูลและสารสนเทศ

ตัวชี้วัด ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

การนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ จำเป็นต้องมีการประมวลผลก่อน ซึ่งทำได้ 2 วิธี คือ การประมวลผลแบบเชื่อตรง และการประมวลผลแบบกลุ่มตามขั้นตอน การจัดการสารสนเทศที่ถูกต้อง ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการดูแลรักษาข้อมูล
ระดับสารสนเทศ แบ่งตามจำนวนคนที่เกี่ยวข้องเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร ซึ่งแต่ละระดับต่างก็ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศทั้งสิ้น

ทดสอบก่อนเรียน  งานนำเสนอ  คำถามพัฒนากระบวนการคิด  กิจกรรมการเรียนรู้
ทดสอบหลังเรียน

หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

ตัวชื้วัด  1.อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
2.บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3.ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

           ในอดีตคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อน ส่วนใหญ่จึงใช้งานด้านวิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้ขยายขีดความสามารถมากขึ้น จึงมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ในด้านการแพทย์ ธุรกิจ บันเทิง การทหาร ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่้วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ คอมพิวเตอร์ทุกประเภท ล้วนมีการทำงานขั้นพื้นฐานที่เหมือนกัน ซึ่งการเรียนรู้หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้เราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การเรียนรู้หลักการเลือกคอมพิวเตอร์ ก็จะช่วยทำให้สามารถเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม ประหยัด และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ทดสอบก่อนเรียน งานนำเสนอ คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้  กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ ทดสอบหลังเรียน

Posted by: krusasion | มิถุนายน 12, 2011

รู้จักกับคอมพิวเตอร์ (IT ม.1/3)

รู้จักกับคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล และสังคมในการแก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูล ซึ่งบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ดังกล่าวนี้ เกิดจากการทำงานประสานเกี่ยวเนื่้องกันของหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก

ทดสอบก่อนเรียน  งานนำเสนอ  คำถามพัฒนากระบวนการคิด กิจกรรมการเรียนรู้
ทดสอบหลังเรียน

หมวดหมู่